SMART SIGNATURE

เอกสารรูปแบบใหม่ ล็อกความปลอดภัยด้วยระบบยืนยันตัวตน

บริการล็อกความปลอดภัยให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี ด้วย Software as a Service ระบบบริหารจัดการ"ลงลายมือชื่อดิจิทัล” (Digital Signature) ลงไปในเอกสาร สร้างความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธิ์ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำลายข้อมูล และการปฏิเสธความรับผิดในการทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร ทำให้การบริหารจัดการเอกสารง่ายขึ้น ทั้งในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล และการค้นหา ช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น