Smart Collaboration

UIH นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่าง Work Smart ผ่านระบบประชุมทางไกล และบริการเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับองค์กร ทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าอยู่ออฟฟิศ บ้าน หรือขณะเคลื่อนที่ก็สามารถทำงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  • VDO Conference 
    ระบบการประชุมทางไกลด้วยวีดิโอผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานที่อยู่ต่างสถานที่กันสามารถประชุมเสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน โต้ตอบกันได้แบบ Real-Time รองรับการประชุมทั้งภาพ และเสียง และ   รับ-ส่ง ไฟล์งานได้สะดวก คุ้มค่า รองรับการทำงานแบบ Digital Workplace 
  • Web Conference 
    บริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากยูไอเอช เพื่อให้การสื่อสารระยะไกลเป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ลดอันตรายจากการเดินทาง

  • Virtual PBX 
    บริการเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับองค์กรผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายเหมือนโทรศัพท์ทั่วไป โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนติดตั้งตัวอุปกรณ์