Strategic LocationUIH Data Center คำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกสบาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหาภัยพิบัติและการจราจล เพราะได้รับการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล