Icon

Tier III Certification of Design Documents (TCDD)

มาตรฐานรับรองการออกแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบทำความเย็น และระบบความปลอดภัย
ที่ทำให้สามารถให้บริการได้ควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในดาต้าเซ็นเตอร์

Icon

Tier III Certification of Constructed Facility (TCCF)

มาตรฐานรับรองการก่อสร้างระบบทั้งสามของดาต้าเซ็นเตอร์ได้ถูกต้อง สามารถทำงานได้เป็นไปตามหลักการวิศวกรรมที่ออกแบบไว้

Icon

ISO/IEC 27001: 2013

มาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISMS)