ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Notice & Take Down Policy)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 ผู้ที่ประสงค์จะให้ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระงับการเผยแพร่หรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์โดยติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบข้อร้องเรียน ผ่านทาง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์จํากัด (รับเรื่อง 24 ชั่วโมง)
โทรศัพท์: 02-061-5678
โทรสาร : 02-016-5073
E-mail : cc_support@uih.co.th

เอกสารหลักฐานประกอบข้อร้องเรียน

  • แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ร้องเรียนหรือหนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
  • บันทึกประจําวัน หรือเอกสารแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  • เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

** หมายเหตุ: หากเอกสารหลักฐานประกอบข้อร้องเรียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ร้องเรียนจะต้องนําส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 72 ชั่วโมง นับจาก บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ร้องเรียนจะต้องดําเนินการร้องเรียนเข้ามาใหม่อีกครั้ง