กลุ่มบริษัทเบญจจินดาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายจรรยาบรรณ และการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกําหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ
ตลอดจนให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ / หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในกรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนหากเป็ นไปตามกรณี ดังนี้

1) เรื่องที่ ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทําผิดหรือทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้
2) เรื่องที่หน่วยงานใด ๆ ของบริษัทที่มีอํานาจได้รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว
และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสําคัญเพิ่มเติม

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิดหรือทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มเบญจจินดาใน Intranet ของบริษัท
E-mail complaint@benchachinda.co.th

จดหมาย ส่งถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หรือ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แจ้งเรื่องร้องเรียน