มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพายุโนรู (30 กันยายน 2565)

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินจากพื้นที่เฝ้าระวัง และเหตุการณ์อุทกภัยปี 2565

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ และเหตุการณ์อุทกภัยปี 2564

แผนปฏิบัติการและการป้องกันเชิงรุกเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 (11 มกราคม พ.ศ. 2564)