บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่น (Digital Infrastructure and Solution Provider) ที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิตครอบคลุมทั่วประเทศไทย และยังขยายโครงข่าย สื่อสารไปยังชายแดนประเทศไทย เชื่อมต่อไปยังประเทศในอาเซียน รวมทั้งจัดตั้ง PoP (Point of Presence) ที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางการสื่อสารระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยูไอเอชให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารอย่างครบวงจร ทั้งบริการดูแลบริหารจัดการเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์  คลาวด์  ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และโซลูชั่น บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจชั้นนำ


UIH ได้รับการันตีเครือข่ายด้วยมาตรฐานระดับสากล MEF CE 1.0 และ CE 2.0 รายแรกของไทย และไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับคุณภาพบริการและอุปกรณ์ รวมถึงคุณภาพบุคลากรที่มีมาตรฐานสากล

UIH ยกระดับศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกดิจิทัลด้วยแนวคิด Digital Transformation โดยริเริ่มจากการเรียน e-learning และเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาทักษะการทำงานของตนเองให้สูงขึ้น พร้อมลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน มุ่งเน้นความคล่องตัว เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพUIH Profile 2019