Cloud Services

รูปแบบการทำงาน และการดำเนินธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมีความหลากหลายมากขึ้น การนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในองค์กรช่วยให้การทำงานง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง และคิดค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง อีกทั้ง สามารถใช้งาน Cloud ผ่าน Internet ทำให้ Cloud เป็นการบริการที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับตลาดมากขึ้นอีกด้วย