Cloud VPN

PictureTest

บริการรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี MPLS เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายความเร็วสูงแบบ Layer 3 (Full Mesh) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูล พร้อมการบริหารจัดการแบนด์วิธอย่างมีประสิทธิภาพตามการใช้งานจริง ช่วยให้ลูกค้าประหยัด และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หากในอนาคตลูกค้ามีการขยายสาขาก็สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิธ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

แนวคิดการให้บริการ

  • 50 Mbps คือ แบนด์วิธที่จัดสรรให้เฉพาะสำนักงานใหญ่โดย package เริ่มต้นที่ 50 Mbps
  • 50 Mbps*x 2= 100 Mbps คือ cloud bandwidth ที่จัดสรรให้สาขา โดย100 Mbps เป็นแบนด์วิธตั้งต้นส่วนกลางแต่ละสาขาสามารถแบ่งไปใช้งานโดยหักลบจากแบนด์วิธส่วนกลาง ฉะนั้นถ้าจัดสรรให้สาขาละ 10 Mbps จะรองรับการใช้งานได้จำนวน 10 สาขา
  • กรณีลูกค้าใช้งานแบนด์วิธส่วนกลางเต็มแล้ว หากต้องการเพิ่มแบนด์วิธให้แต่ละสาขา ลูกค้าสามารถซื้อแบนด์วิธที่สำนักงานใหญ่เพิ่ม โดยจะปรับขึ้นทีละ 10 Mbps เช่น จาก 50 Mbps เป็น 60 Mbps (คูณ 2 จะได้ Cloud Bandwidth ที่ 120 Mbps)
  • อัตรา Ratio 1:2
  • ค่าบริการคิดราคาแยกระหว่าง Access กับ Bandwidth
  • ใช้บริการ BoD (Bandwidth on Demand) ได้