Cloud VPN

PictureTest

บริการรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายความเร็วสูงแบบ Layer 3 (Full Mesh) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรง ทำให้สามารถใช้งานในการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการบริหารจัดการแบนด์วิธอย่างมีประสิทธิภาพตามการใช้งานจริง ช่วยให้ลูกค้าประหยัด และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หากในอนาคตลูกค้ามีการขยายสาขาก็สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิธ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

Concept

  • 50 Mbps คือ bandwidth ที่ allocate ให้เฉพาะสำนักงานใหญ่โดย package เริ่มต้นที่ 50 Mbps
  • 50 Mbps*2= 100 Mbps คือ cloud bandwidth ที่ allocate ให้สาขา โดย100 Mbps เป็น bandwidth ตั้งต้น ตรงกลาะงให้แต่ละสาขาแบ่งเอาไปใช้งานแล้วนำมาหักลบจาก bandwidth ตรงกลาง ฉะนั้นถ้า allocate  ให้แต่สาขาละ 10 Mbps เท่าๆ กัน ก็จะได้จำนวน 10 สาขา
  • กรณีลูกค้าใช้งาน bandwidth ตรงกลางเต็มแล้ว ถ้าต้องการเพิ่ม bandwidth ให้แต่สาขา ลูกค้าต้องซื้อ bandwidth ที่สำนักงานใหญ่เพิ่ม โดย step จะปรับทีละ 10 Mbps เช่น จาก 50 Mbps เป็น 60 Mbps (คูณ 2 จะได้ cloud bandwidth ที่ 120 Mbps)
  • อัตรา Ratio 1:2
  • ค่าบริการคิดราคาแยกระหว่าง Access กับ Bandwidth
  • ใช้บริการ BoD (Bandwidth on Demand) ได้