Cloud Internet

PictureTest

บริการอินเทอร์เน็ตองค์กรรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกสาขา โดยไม่ต้องผ่านสำนักงานใหญ่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในกรณีที่สำนักงานใหญ่มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต