Cloud NextGen

บริการรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Ethernet สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิธ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการแบนด์วิธอย่างมีประสิทธิภาพตามการใช้งานจริง ประหยัด และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น หากในอนาคตลูกค้ามีการขยายสาขา

Document & Sales kit

Cloud NextGen
Cloud HM