มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในสภาพอากาศแปรปรวน