มาตรการป้องกันพายุระดับ 3 "โนอึล"

นโยบายการให้บริการในพื้นที่ที่มีมาตรการเข้มงวด

ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

แผนปฏิบัติการและการป้องกันเชิงรุกเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (UIH Data Center)

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากพายุปาบึกในภาคใต้

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

มาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในสภาพอากาศแปรปรวน