บริการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และดูแลเครือข่ายสื่อสารแบบ 360 องศา ตลอด 365 วัน
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

บริการบริหารจัดการและดูแล Infrastructure ทั้งหมดแบบบูรณาการ เพื่อช่วยลดภาระขององค์กรในการติดต่อประสานงานกับหลายๆ ผู้ให้บริการ ที่สำคัญคือประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายๆ ราย ที่สำคัญสามารถปรับตามความเหมาะสำหรับของแต่ละอุตสาหกรรมและงบประมาณที่องค์กรมีอีกด้วย

> Read more

บริการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
วิถีใหม่ และสนับสนุนองค์กร
ของท่านก้าวขึ้นสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัลได้ง่าย
และสะดวกขึ้น

> Read more

ลูกค้าองค์กรมั่นใจบริการ UIH ช่วยรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางกลยุทธ์ ครอบคลุมขั้นตอนการทำ PDPA

> Read more

 
Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.