Centralized Firewall

บริการพิเศษสำหรับองค์กรธุรกิจที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก UIH โดย UIH ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Fire Wall) ไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกองค์กร ซึ่งลูกค้าองค์กรสามารถกำหนดนโยบายความปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรในรูปแบบที่ต้องการได้เอง และที่สำคัญยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟร์วอลล์ หรือถ้าหากองค์กรของท่านได้ทำการติดตั้งไฟร์วอลล์ไว้อยู่แล้ว บริการนี้ก็จะช่วยเสริมระบบความปลอดภัยให้สูงขึ้นอีกระดับ