การประปานครหลวง ชู “Digital MWA” มุ่งสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนการประปานครหลวงเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital MWA)

คุณกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศความพร้อมในการสานต่อ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2560 - 2565) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Digital MWA ตามนโยบายของ
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง ผ่านภารกิจ 3 ด้าน

  1. การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานควบคุมระบบจ่ายน้ำ และควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนต่อเนื่องในการจัดทำ และปรับปรุงระบบท่อประปา อุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดอัตราการรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำ อีกทั้งปรับปรุง/เปลี่ยนระบบท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน และปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) การติดตั้งระบบควบคุมการส่งสัญญาณระยะไกล (SCADA) และการควบคุมพื้นที่การจ่ายน้ำ (District Metering Area –DMA) เพื่อเชื่อมโยงระบบงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ให้สามารถวางแผนและดำเนินการลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan: WSP) การประปานครหลวง (กปน.) ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งรวบรวมการประเมินความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระบบน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ แผนปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้บริการน้ำประปาคุณภาพ เพื่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน พร้อมเป็นองค์กรต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในการนำ WSP มาเป็นมาตรฐานการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก
    ในขณะเดียวกัน กปน. ยังมีศูนย์บริการประชาชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกโดยแจ้งปัญหาเรื่องข้อมูลท่อแตก ท่อรั่ว และอื่นๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ที่ MWA Call Center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) การนำดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร สนับสนุนทุกหน่วยงานให้ทำงานได้อย่างคล่องตัวโดยโครงการที่กำลังผลักดันคือ ยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) รวมถึงการลดขั้นตอนการนำเสนอ และการอนุมัติด้วยแฟ้มเอกสาร ซึ่งจะนำเทคโนโลยีเพื่อใช้อนุมัติลงนามโดยประทับตราผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายในองค์กร ให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบได้


นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง
ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก โครงการ
"Big Data Special Program Boot Camp 2019"

ในขณะเดียวกัน การสร้างคนคุณภาพเป็นอีกเรื่องที่ ท่านรองผู้ว่าฯไม่ละเลย เมื่อ “Big Data” ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้สายอาชีพ “Data Scientist” หรือ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ กำลังเป็นที่ต้องการ กปน. จึงเปิดรับสมัครเข้า Boot Camp จากหลายฝ่ายเพื่อสร้าง Data Scientist และได้รับความสนใจจากพนักงาน กปน. ทุกสายงานสมัครเข้ามา 150 คน และได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อที่จะฝึกอบรมให้เป็น Data Scientist 26 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร และช่วยต่อยอดทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาการตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ และวางระบบองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างคุ้มค่า และ กปน. ได้ไว้วางใจให้ UIH เป็นผู้ดูแลโครงข่ายอินเตอร์เน็ต และไอทีโซลูชัน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงได้ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อสนองตอบประชาชนในยุคดิจิทัล

ท่านรองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชัน MWA onMobile ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในยุคดิจิทัล สามารถดูข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบัน และสามารถนำบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ดจากแอปฯ ไปชำระค่าน้ำได้ อีกทั้งสามารถดูข้อมูลผู้ใช้น้ำ การชำระค่าน้ำ พื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ที่ตั้งสำนักงานประปาสาขา และเรื่องน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา ที่สำคัญผู้ใช้น้ำยังสามารถแจ้งและส่งรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งระบบจะระบุพื้นที่ที่ชัดเจน สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile ให้มี feature ทันสมัยมากขึ้น เพื่อหา insight ลูกค้า โดยสามารถดึงข้อมูลของผู้ใช้น้ำมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดทางด้านการบริการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ครบทุกเรื่องน้ำประปา อีกทั้งจะมีกิจกรรมการตลาดในเรื่องการสะสมคะแนนเพื่อรักษาฐานผู้ใช้งานให้ใช้
แอปพลิเคชัน และกิจกรรมอื่นๆ จาก กปน. อย่างต่อเนื่องนายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง
ร่วมพิธีเปิดอบรม "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน" รุ่นที่ 33

โครงการ CSR “ช่างประปาเพื่อประชาชน”

การสร้างอาชีพ และสนับสนุนทักษะวิชาชีพงานประปา โดยจัดอบรมให้กับประชาชนที่สนใจสมัครเข้ามา เพื่อฝึกอบรมการเติมต่อ ซ่อมท่อประปา และในอนาคตจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย กปน. จะพัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และให้ศูนย์ประสานกับช่างประปาที่ใกล้เคียงเพื่อให้บริการการซ่อมท่อหลังมาตรบ้านเรือนประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญในกรณีที่มีช่างประปาเข้าไปให้บริการอีกด้วย

การพลิกแนวคิดเพื่อเสริมสร้างองค์กรนวัตกรรมประปามืออาชีพเพื่อตอบสนองประชาชนนั้น ต้องวางกรอบการทำงานที่ชัดเจน เป็นแนวทางปฎิบัติหลายเรื่อง ทีมงาน UIH ต้องขอขอบคุณ คุณกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง ที่พูดคุยถึงหลักการบริหารงาน และบริหารคนอย่างเป็นกันเอง สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการยกระดับ และผลักดัน กปน. ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล