กสทช. ร่วมมือกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จับมือ UIH และกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ TTC-CERT รับมือภัยคุกคามไซเบอร์กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และผู้ให้บริการโทรคมนาคมอีก 8 ราย ได้ลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริการในด้านโทรคมนาคม โดยได้รับทุนสนับสนุนในการจัดตั้งจาก กสทช.โดย กทปส.ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการให้บริการโทรคมนาคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการบริการผู้ใช้งาน และศูนย์ TTC-CERT ยังทำให้เกิดแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาคโทรคมนาคม และเป็นการยกระดับความร่วมมือของภาคโทรคมนาคมที่สำคัญของประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ได้เห็นถึงความเสี่ยงจากการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมหาศาล รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีความจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า

“UIH พร้อมให้ความร่วมมือและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ ลูกค้าองค์กรของ UIH และประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น ว่าการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมจะมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ทาง UIH เองก็ได้พัฒนาบริการทางด้าน Security เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของบริการให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอีกทางนึงด้วย โดยล่าสุด UIH ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการรับรองมาตรฐานสากลในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งบริการ Security Operations Center (SOC) และ Managed Security Services (MSSP) ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าทั้งบุคลากร (People), กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ UIH ให้บริการได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างแน่นอน”
สิ่งเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความแพร่หลาย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การจัดตั้งศูนย์ TTC-CERT ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น และผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาคโทรคมนาคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งผลดีต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม