UIH ชวนลูกค้าธุรกิจประกันภัยร่วมประชุมออนไลน์งาน 1st Event Cloud x Security by UIH

หัวข้อ “FIRST STEP Cyber Incident Response Plan (BCP CIRP) ธุรกิจประกันภัย เริ่มต้นยังไง ก่อนภัยไซเบอร์เข้าถึงตัว”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ. มีแนวปฏิบัติเรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของกลุ่มธุรกิจประกันภัยต้องมีแนวทางปฏิบัติและมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ 
 

UIH มีผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Cyber Security โดยเฉพาะ เห็นความสำคัญและพร้อมจะนำพาธุรกิจประกันภัยให้มีความพร้อมและมีแนวปฏิบัติ การดำเนินงานที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ คปภ. จึงได้มีการจัดประชุมออนไลน์ 1st Event Cloud x Security by UIH  หัวข้อ “FIRST STEP Cyber Incident Response Plan (BCP CIRP) ธุรกิจประกันภัย เริ่มต้นยังไง ก่อนภัยไซเบอร์เข้าถึงตัว” เพื่อกลุ่มธุรกิจประกันภัยและผู้สนใจโดยเฉพาะ และไม่เพียงแต่เป็นการเน้นย้ำเรื่อง BCM, BCP เท่านั้น แต่ยังมีการนำบริการคลาวด์เข้ามาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ข้อปฏิบัติของ คปภ. มากขึ้นอีกด้วย
 

เนื้อหาการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งในช่วงแรกเป็นการบรรยายโดย คุณชลาดล เกตวัลห์ Business Consult Manager, UIH เกี่ยวกับ CIRP: Cyber Incident Response Plan to fulfill Insurance's Regulator แผนรับมือภัยคุกคามและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ กล่าวถึง การจัดหาโซลูชันในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ พรบ.ที่สำคัญต่างๆ เช่น Log Management, VA-Pentest, Endpoint Protection เป็นต้น สรุป Framework แนวทางการรับมือภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์อย่างละเอียดทั้ง 4 ขั้นตอน
 

และในช่วงที่ 2 คุณตะวัน แซ่ชู Head of Presales, Cloud HM ได้พูดถึง CBBC: Cloud-Based Business Continuity ใช้งานคลาวด์ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และจะสามารถจัดทำแผนรองรับได้อย่างไร พาผู้เข้าประชุมทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ PDCA หรือ วงจรการบริหารงานให้มีคุณภาพ ทั้ง 4 ขั้นตอน 1.Plan  2.Do  3.Check  4.Act  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารงานในองค์กรให้เป็นระบบ มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะบริการที่น่าสนใจจาก คลาวด์ เอชเอ็ม ที่ช่วยในการดำเนินงานทางธุรกิจให้ราบรื่น ปกป้องการสูญหายของข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น  Virtual Desktop, Backup as a Service ที่สามารถช่วยให้หน่วยงานดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดใน แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

แม้ว่าเกือบทุกองค์กร หรือทุกหน่วยงาน จะมีการทำแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ ไว้บ้างแล้ว แต่การวางแผนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ยังเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมา จะได้เตรียมพร้อมรับมือก่อนที่ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลสำคัญขององค์กร จะถูกขโมยหรือได้รับความเสียหาย และไม่เพียงแต่กลุ่มธุรกิจประกันภัยเท่านั้นที่ต้องให้ความสำคัญ แต่ทุกๆ กลุ่มธุรกิจที่มีข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลสำคัญอยู่ในมือ มีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างแน่นอน การที่แต่ละองค์กรจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมกับการดำเนินงานก็จะช่วยให้ข้อมูลดังกล่าว ปลอดภัย ทำให้ลูกค้าเชื่อใจ เชื่อมั่น ในการดำเนินงานที่รัดกุมขององค์กรมากขึ้น

หากสนใจบริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Security สามารถส่งอีเมลมาที่
หรือโทร (094) 480 4838

ชมการบรรยายรูปแบบสัมมนาออนไลน์ฉบับเต็มตาม link ด้านล่างนี้

งานสัมมนาออนไลน์ Virtual Event: 1st Event Cloud x Security by UIH Part 1 CLICK

งานสัมมนาออนไลน์ Virtual Event: 1st Event Cloud x Security by UIH Part 2 CLICK