คปภ. ชี้แนวทางการปรับตัวธุรกิจประกันภัยดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวบรรยายภายใต้หัวข้อ "Dealing with Uncertainty : The Future of Insurance" ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่เข้ามากระทบธุรกิจประกันภัย มีดังนี้

  • ปัจจัยที่ 1 คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคต้องการการตอบสนองที่ฉับไวกว่าแต่ก่อน ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้องตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยในปัจจุบัน
  • ปัจจัยที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ ซึ่งเริ่มให้ความสนใจในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างมากยิ่งขึ้น เช่น BitCoin ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ประกันภัยไซเบอร์
  • ปัจจัยที่ 3 คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และสภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่สำคัญอีกระดับหนึ่งที่จะกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
  • ปัจจัยที่ 4 คือ การเข้ามาในธุรกิจประกันภัยของผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งตัวอย่างที่สำคัญที่เห็นได้ชัดในประเทศจีน คือธุรกิจ e-commerce เริ่มรุกเข้ามาในตลาดการเงิน

นอกจากนั้นภายในงาน ยังได้กล่าวถึง InsurTech นวัตกรรมใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านประกันภัย โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการประกันภัย นำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ และประมวลผลจากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เพื่อทราบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงด้านใดบ้าง ควรซื้อประกันภัยอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับลูกค้าที่สุด
  • ด้านการขาย พัฒนาขั้นตอนการซื้อขายให้ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล ด้วยการกรอกข้อมูลใบสมัครทำประกันแบบออนไลน์ (E-Application) การชำระเงินอิเล็กทรอนิคส์ (E-Payment) และการออกกรมธรรม์ดิจิทัล (E-Policy)
  • ด้านการพิจารณารับประกันภัย นำเทคโนโลยี IOT หรือเทคโนโลยีในการตรวจจับ หรือบันทึกข้อมูลตามพฤติกรรมให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะบุคคลในด้านของสุขภาพ การใช้ชีวิต การเดินทาง หรือการขับขี่ได้อย่างละเอียด
  • ด้านการเคลม นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการรับแจ้งเคลมให้เป็นแบบออนไลน์ เชื่อมต่อข้อมูลกันทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้การติดตาม และสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกขึ้นในช่วงท้ายของการประชุม เลขาธิการ คปภ. ได้แนะนำแนวคิดที่ธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่กำกับดูแลควรคำนึงเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจต้องพร้อมรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยกำกับดูแล และพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับ และส่งเสริมพัฒนาการในการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล http://www.nationtv.tv/main/content/378697535/?qz