ยูไอเอช ผนึก สมาคมโทรคมนาคมฯ และ 7 องค์กร MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นายภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง (แถวบนที่2จากซ้ายของภาพ) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมอีก 7 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยมีพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ Chief Executive Officer ยูไอเอช (แถวล่าง ที่ 3 จากซ้ายของภาพ) ร่วมแสดงความยินดี

โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยยึดตาม ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ "พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ" เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นายภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด