Image Image Image Image Image Image

ยูไอเอช ลงนาม MOU ด้านจัดระเบียบสายสื่อสาร

นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความตระหนักในด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม จำนวน ราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคุณวิชัย เบญจรงคกุล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ให้เกียรติร่วมงาน

การลงนามครั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะร่วมมือกันสร้างความตระหนักในด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบ เพื่อหาข้อสรุป รูปแบบ แนวทาง แผนการดำเนิน วิธีการที่ชัดเจน และมีมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน อาทิ ด้านกฏระเบียบ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็นสากลในต่างประเทศ เทคโนโลยี ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และภาระการใช้งานของประชาชนในอนาคต