UIH ชวนลูกค้าองค์กรธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือและรู้เท่าทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ผู้ให้บริการโครงข่าย และดิจิทัลโซลูชั่นระดับภูมิภาคอาเซียน จัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรให้สอดรับกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act (PDPA) ภายใต้ชื่องาน “Cyber Security & Personal Data Protection” โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯคุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา “Cyber Security & Personal Data Protection” ในครั้งนี้ UIH ได้ตระหนัก และพร้อมสนับสนุนธุรกิจให้สามารถรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายโดยภายในงาน ได้แนะนำแนวทางการปรับตัวสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ, คณะทำงานเตรียมการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และออกกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่งตั้งโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 นอกจากนี้ คุณภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย, UIH ยังได้ร่วมแชร์ไอเดียให้องค์กรธุรกิจที่สนใจจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยบริการ UIH Data Protection Services โซลูชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดการกับข้อมูล และยังเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญในองค์กร ด้วย 5 โซลูชั่น ได้แก่

  • Data Discovery ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง File, DB, PDF, รูปภาพ
  • Data Masking ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในระดับ Application เพื่อให้เป็นไปตาม Policy ขององค์กร และมีระบบ Monitor และ Tracking การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  • Database Encryption ปกป้อง ดูแลฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัส เพื่อรักษาความลับของข้อมูล
  • Data Loss Prevention ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญภายในองค์กร
  • Database Firewall ปกป้อง ดูแล Database โดยเฉพาะ ด้วยการใช้ Firewall ที่มีความสามารถด้าน Monitor และ Block ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของการบริหารจัดการข้อมูล

UIH ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานและให้การสนับสนุน UIH อย่างดีมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการ UIH Data Protection Services จะเป็นบริการที่ช่วยคลายความกังวลในการบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยตอบโจทย์ทุกข้อบังคับของกฎหมายให้องค์กรธุรกิจได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ
 UIH Data Protection Services Brochure : https://www.uih.co.th/files/2020/PDPA-Brochure-2020.pdf

Cybersecurity Website : http://cybersecurity.uih.co.th/ หรือ Scan ผ่าน QR Code

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
อีเมล หรือโทร 02 016 5000