เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีประจำปี 2019

 Blockchain, Quantum, Augmented Things, AI


ขอบคุณภาพจาก https://thejournal.com

 1. Autonomous Things

หุ่นยนต์, Drone และรถยนต์ไร้คนขับจะเริ่มนำ AI ไปใช้เพื่อให้สามารถทำในสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยต้องทำด้วยตนเองได้มากขึ้น เปลี่ยนจากการใช้ Rigid Programming มาใช้ AI เช่น หาก Drone บินสำรวจในฟาร์ม พบว่าพืชผลพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว Drone ก็จะส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวหรือรถเก็บเกี่ยวให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติมีความเป็นโซลูชั่นมากขึ้น

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.crn.in

 2. Augmented Analytics

หัวใจของการทำ Augmented Analytics หรือการทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจได้มีองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist มากขึ้น

 

ขอบคุณภาพจาก https://elearningindustry.com

3. AI-Driven Development

แนวโน้มเดิมที่ Data Scientist เคยต้องทำงานร่วมกับ Software Developer เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่นำ AI เข้าไปเสริมนั้นจะเปลี่ยนไป โดยเครื่องมือที่จะทำให้เหล่า Software Developer สามารถนำ AI ไปเสริมใน Application ของตนให้ใช้งานง่ายขึ้น ทำให้การนำ AI ไปใช้งานจริงนั้นมีความแพร่หลาย และเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ


 
ขอบคุณภาพจาก http://sites.ieee.org

4. Digital Twins

การนำข้อมูลจากวัถตุหรือระบบในโลกจริงไปนำเสนอแบบครบถ้วนทุกมิติในโลก Digital นั้น ได้รับความนิยมมากขึ้น ภายในปี 2020 อุปกรณ์ Connected Device กว่า 20,000 ล้านชิ้นทั่วโลกจะมีตัวตนแบบ Digital Twin ควบคู่ไปด้วยขอบคุณภาพจาก https://www.cloudcomputing-news.net

5. Empowered Edge

การทำ Edge Computing หรือการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลไปไว้ใกล้ๆ กับ Sensor หรือ Endpoint ให้มากขึ้นก่อนส่งข้อมูลขึ้น Cloud ได้รับความนิยมมาก โดยในภายภาคหน้าเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก คือชิปประมวลผลสำหรับงานทางด้าน AI โดยเฉพาะ และระบบโครงข่าย 5G

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.holmesreport.com

6. Immersive Experience

เทคโนโลยี Conversational Platform ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อหรือควบคุมระบบต่างๆ ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat หรือการพูดนั้น ถูกนำมาผสานรวมเข้ากับ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ทำให้เกิดวิธีการสื่อสาร และโต้ตอบรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีขอบคุณภาพจาก http://www.dlt.com

7. Blockchain

Blockchain ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการนำ Blockchain มาใช้เพื่อทำการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติหรือบันทึกสิ่งต่างๆ อย่างน่าเชื่อถือในรูปแบบ Digital อีกทั้งสามารถนำ Blockchain มาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลติดตามวัตถุสิ่งของ และสร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In ให้เกิดขึ้นในอนาคต

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.smartcitiesworld.net

8. Smart Spaces

พื้นที่อัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากการผสานผู้คน, กระบวนการ, บริการ และสิ่งของอัจฉริยะ เกิดมากขึ้นทั้งในโลกจริง และในโลก Digital เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในการใช้ชีวิต และการทำงาน ต่อยอดจากเทคโนโลยี Smart City, Digital Workplace, Smart Home และ Connected Factory ขึ้นไปอีกขั้น ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณภาพจาก https://www.cio.co.nz

9. Digital Ethics and Privacy

ประเด็นด้านจริยธรรม และความเป็นส่วนตัวได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับบุคคล, องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้คนให้ความสำคัญกับการที่เหล่าองค์กร และภาครัฐนำข้อมูลของตนไปใช้ รวมถึงการดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ไขภายหลัง ดังนั้นข้อตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นถูกยกระดับขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในฐานะสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องทำ

 

ขอบคุณภาพจาก https://medium.com

10. Quantum Computing

การนำ Quantum Computing มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ เหล่า CIO หรือผู้นำทางด้านระบบ IT ขององค์กร เริ่มทำความเข้าใจในตัวเทคโนโลยี และมองหาวิธีการนำ Quantum Computing มาใช้งานกันมากขึ้น เพื่อที่ว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความพร้อม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.techtalkthai.com